Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalkınma Haberler 2010 \ TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

kalkınmakalkınma

Kalkınma Bankası TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Aldı

Ülkemizin ekonomik ve sosyal refahının sağlanması ve sürdürülebilir kalkınması için çevre ve enerjinin öneminin bilincinde olan Bankamız, bu alanlardaki yatırımları destekleme, uluslararası finansal kuruluşlarla işbirliği içinde çalışma ve firmaları bilinçlendirme hususlarında üzerine düşen görevleri yerine getirme kararlılığını sürdürmektedir.

Enerji ihtiyacının yaklaşık % 60’nın ithal girdilerle karşılandığı ülkemiz gerçeğinden hareketle; ithal enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılması, enerji üretirken doğan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalara hem finansman hem de proje bazında destek vererek katkı sağlamayı hedefleyen Bankamızca, yenilenebilir enerji üreten yatırımların finansmanına özel önem verilmektedir.

2009 yılında 1.156 Milyon TL, 2010 yılının ilk dört ayında 753 Milyon TL yenilenebilir enerji kredisi başvurusu alınmıştır. Bugüne kadar toplam 724 Mw gücüne sahip 50 yenilenebilir enerji projesine kredi desteği verilmiştir. Toplamda 1.143 Milyon TL kredi tahsis edilmiş, 614 milyon TL tutarında sözleşme yapılmış ve firmalara 362 milyon TL ödenmiştir. Bankamız kredileriyle toplam 200 Mw güce sahip 8 HES, 1 jeotermal, 1 landfill (çöpgaz) tesisi elektrik üretimine başlamıştır. 2010 sonuna kadar da yaklaşık 90 Mw güce sahip tesisin işletmeye alınması beklenmekte olup, halen 210 Mw gücünde 14 adet projenin değerlendirilmesi de devam etmektedir.

Bankamız faaliyetlerini hem artırıp hem de çeşitlendirirken, gelecek nesiller için hem kalkınmış hem de sağlıklı bir çevreye sahip bir ülke yaratılmasında üzerine düşen görevleri yerine getirme kapsamında, yeni kaynaklar sağlayarak çevre yatırımlarının finansmanına özel önem vermeyi sürdürecektir.

Sürdürülebilir kalkınma için yaşanabilir bir çevrenin öneminin farkında olan Bankamız, misyon ve vizyonumuzun gereği; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre yatırımlarının finansmanı yanında, sosyal sorumluluğumuzun ve toplumsal bilinçlenmenin öneminin bir gereği olarak özellikle yenilenebilir enerji, çevre ve enerji verimliliği konularında birçok fuar, kongre, konferans ve çalıştay gibi etkinliklere katılmak suretiyle, gelişmeleri yakından takip etmekte, katkı sağlamakta, birikimlerini raporlar hazırlamak ve sunumlar yapmak suretiyle olabildiğince geniş bir kesimle paylaşmaktadır.

Bankamızın çevre konusundaki çalışmaları çevre dostu yatırımları desteklemek ve çevre bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasına katkı sağlamakla sınırlı olmayıp, bu duyarlılığını ve çevre odaklı olmayı kendi personelinden başlayarak sürdürme ve etkinleştirme kararlılığındadır. Bu amaçla, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Bankamıza kazandırılması için tüm çalışanların bilgilendirilmesi hususunda gerekli eğitimler alınarak sistemin kendi personelimizce kurulması amaçlanmış ve çevre duyarlılığının özellikle kendi personelinden içselleştirilerek başlatılması ve katılımın en etkin bir şekilde sağlanması gerçekleştirilmiştir. Nisan 2010 sonu itibarı ile de TSE dış denetiminden başarıyla geçerek TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasının alınmasına hak kazanılmıştır.

Çevreye verdiği önemi, sahip olduğu “ TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi” ile belgeleyen Bankamız; çevreye duyarlı olmayı ilgili kanun ve standartlara uymanın ötesinde görmekte, çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz temiz bir çevre için tüm imkanları kullanmanın gerekliliğine inanmaktadır. Öncelikle kendi bünyesinde başlattığı değişimi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını finanse ederek, kredilendirdiği yatırımların çevre mevzuatı hükümlerine uygunluğunu denetleyerek ve çevre bilincinin arttırılmasına katkı yaparak toplum geneline yaymayı hedeflemektedir.