Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Birimlerimiz
 
Ana Sayfa \ Yatırımcı İlişkileri \ Organizasyon \ Birimlerimiz

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Yasal düzenlemelere ve Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nde belirtilen yetkilere dayanarak, Yönetim Kurulu adına teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütür.

İç Kontrol Müdürlüğü

Banka varlıklarının korunmasını, faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde; mevzuat, Banka içi politika ve kurallar ile Bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilginin zamanında elde edilebilirliğini sağlar.

Risk İzleme Müdürlüğü

Bankanın gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izler, kontrol altında tutar ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla maruz kalınan risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesini sağlar.

Danışma Kurulu

Genel Müdürlük Makamı tarafından Banka faaliyetlerine ilişkin araştırılması istenilen konuları inceler.

Özel Kalem ve Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü

Genel Müdürlük Makamının ve Yönetim Kurulunun Banka içi ve dışı iş ilişkilerini koordine eder ve yürütür.

Hukuk Müşavirliği

Bankanın taraf olduğu işlerde; Bankanın menfaatlerini savunur ve işlemleri hukuk ve yasalara uygun olarak gerçekleştirir, Genel Müdürlük Makamının gerek gördüğü hususlarda hukuki görüş bildirir.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Banka birimlerinin ve personelin etkinliğinin, verimliliğinin arttırılması, personelin özlük hakları ile Bankanın tanıtım ve basınla ilgili çalışmalarını yürütür.

Kredi Değerlendirme Daire Başkanlığı

Sanayi, Turizm, Eğitim, Sağlık, Toptan Bankacılık (APEX), Enerji ve Enerji Verimliliği yatırımlarının kredi, finansal kiralama ve diğer banka ürünlerine ilişkin başvuruları değerlendirir ve işlemlerini yürütür.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bankanın temel faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirdiği ve hedeflediği işlemlerin, günümüz teknolojisinin sağladığı imkânlar ile geçerli yasalar ve mevzuat göz önünde tutularak, işin mümkün olduğunca bilgisayar ortamında yapılabilmesi, bu süreçte tutarlı ve güncel bir veri tabanının oluşturulması, oluşturulan veri tabanından doğru, hızlı ve esnek bilgi üretiminin sağlanması için gerekli düzenleme ve çalışmalarını yapar.

Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe Daire Başkanlığı

Bankanın iştirak faaliyetlerine ilişkin işlemleri yürüten, sermaye iştirakinde bulunduğu şirketlerle ilgilenen ve iştiraklerin Banka portföyünden çıkartılması, Banka sermayesinin artırılması ve şirketlerin değerleme, satın alma, birleşme ve özelleştirme işleri ile yatırım bankacılığı hizmetleri konusunda gerekli çalışmaları yapan, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yatırımcı ilişkileri bölümünün faaliyetlerini yürüten, merkezi kaydi sistem kapsamında ihraççı sıfatıyla gerekli işlemleri yerine getiren, mevzuat ve Bankanın kurumsal yönetim uygulamaları, bilgilendirme politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözeten ve izleyen, ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak; Banka İş Programı ve Bütçesini hazırlayan, izleyen, sonuçlarını raporlayan, Bankanın aylık, üç aylık, yıllık performansını gösteren faaliyet raporlarını hazırlayan, T.C. Sayıştay Başkanlığının Banka faaliyetlerine ilişkin raporu ile ilgili tüm çalışmaları yapan Birimdir.

Kurumsal Mimari Müdürlüğü

Bankamız İş süreçlerini analiz ederek birimlerin yazılım ihtiyaçlarının karşılanması ve uygulama taleplerinin biçimsel bir şekilde ifade edilmesi suretiyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ortak bir dil kullanılmasını sağlayan Birimdir. Müdürlük, Bankacılık faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi ve birimlerin iş gereksinimlerinin karşılanması amacıyla; hazırlanmış iş süreçlerinin ve süreçleri destekleyen bankacılık uygulamalarının analiz çalışmalarını yürütür ve koordine eder.

İnşaat, Emlak ve Ekspertiz Daire Başkanlığı

Bankamızın kredi faaliyetlerinden dolayı edinmek zorunda kaldığı gayrimenkullerin satışını organize etmek ve açık ihale yöntemiyle belli periyotlarla satışını yapmak Bankamıza satın alınacak veya kiralanacak gayrimenkuller ile ilgili araştırma ve değerlemeleri yapmak. Bankamız Birimlerinin faaliyetlerinden dolayı ihtiyaç duyduğu gayrimenkuller ile ilgili işleri yürütür. Birimlerinin eklenmesi gerekmektedir.

Teknoloji, Araştırma ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı

Ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeleri izler, araştırır, gelen talepler doğrultusunda yurt içi, yurt dışı kurum ve kuruluşlara destek verecek çalışmalar yapar, Banka stratejileri doğrultusunda yeni ürün geliştirir, toptancı bankacılık faaliyetlerini ilgili birimleri koordine ederek yürütür, Bankanın stratejik planını hazırlar ve performans değerlendirmesini yapar.

İstihbarat ve Mali Tahlil Daire Başkanlığı

Bankaya herhangi bir taleple başvuruda bulunan müşterilerin istihbaratını yapar.

Kredi İzleme ve Tahsilat Daire Başkanlığı

Banka tarafından tahsis edilen, kullandırılan kredi ve diğer Banka ürünlerine ilişkin takip ve izleme işlemlerini yürütür.

Hazine Daire Başkanlığı

Bankanın yetkili organları tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda ve ilgili birimlerle işbirliği yaparak Türk Lirası ve döviz fonlarını her türlü para ve döviz piyasası araçlarını kullanarak en verimli şekilde yönlendirir. Kamu ve özel sektörün borçluluğunu temsil eden menkul kıymetlerin ve kıymetli evrakın alım satımını yapar, kayıtlarını tutar, Bankanın aktif ve pasifi üzerinde uzun ve kısa vadeli düzenlemeleri yapar, yasal yükümlülükler ve piyasa yönünden en uygun likiditeyi gerçekleştirmek ve sürdürmek amacıyla gerekli tedbirleri alır ve yatırım fonları ile yatırım ortaklıkları kurarak bunların faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar ve müşteri portföy hizmeti verir.

Mali İşler Daire Başkanlığı

Bankaca tahsis olunan bankacılık ürünlerinin ödeme ve tahsilât işlemleri ile ödemelerini yapan, kambiyo ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştiren, hesap ve kayıt sisteminde uygulanacak ilke ve yöntemleri belirleyen, uygulayan, yasal kayıtları tutan ve her türlü finansal tabloları ilgili birimlerle koordineli hazırlayan, raporlayan ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderen birimdir.

Finansal Kurumlar Daire Başkanlığı

Bankanın orta ve uzun vadeli iç ve dış finansmanını temin eder, temin edilen kaynakların geri ödemelerini izler ve uluslararası finansman kurumları ile finansal ilişkileri yürütür.

Kredi Pazarlama Daire Başkanlığı

Banka ürünlerine finansman talebi oluşturma faaliyetini yürütür, Bankanın pazarlama stratejisini oluşturur, müşteri ve pazar araştırmaları yaparak bankacılık ürün ve hizmetlerindeki piyasa payının ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına ve Bankaya yeni müşterilerin kazandırılmasına yönelik faaliyetleri yürütür.

İstanbul Şube Müdürlüğü

İdari görevler bakımından Kredi Pazarlama Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür ve İstanbul ili ve civarında yapılacak yatırımların finansmanında kullanılmak üzere, Banka ürünlerine talep yaratma faaliyetinde bulunur, sektördeki gelişmeleri takip eder, Banka faaliyetleri hakkında politikalar geliştirilmesine yardımcı olur ve kredi başvuruları için Kredi Pazarlama Daire Başkanlığına ön inceleme yapar.

Destek Hizmetleri ve Satın Alma Daire Başkanlığı

Bankanın idari, satın alma, haberleşme, demirbaş, depo ve gayrimenkulleri ile sosyal hizmetlere ilişkin işlemleri yürütür.

Mali İşler Daire Başkanlığı

Bankaca tahsis olunan bankacılık ürünlerinin ödeme ve tahsilât işlemleri ile ödemelerini yapar, kambiyo ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirir, hesap ve kayıt sisteminde uygulanacak ilke ve yöntemleri belirler, uygular, yasal kayıtları tutar ve her türlü finansal tabloyu ilgili birimlerle koordineli hazırlar, raporlar ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.
40799