Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Başvuru Bilgi Alma
 
Ana Sayfa \ Bize Ulaşın \ Başvuru Bilgi Alma

Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı Kapsamında Kamuoyu Bilgilendirmesi

Türkiye Kalkınma Bankası’nın, 4456 (Bankamız Kanunu) sayılı özel kuruluş kanunundan kaynaklanan faaliyet sınırları doğrultusunda hizmet alanı gerçek kişiler olmayıp A.Ş. statüsündeki tüzel kişilere yöneliktir. Bankanın doğrudan vatandaşlara yönelik hizmetleri ve ürünleri bulunmamaktadır.

Türkiye Kalkınma Bankası, Bankacılık Kanunu’nun ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, BDDK, SPK ve İMKB düzenlemeleri ve TBB’nin ilgili ilkeleri doğrultusunda;

1. Müşterilerini, kendilerine sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık, anlaşılır ve net biçimde Bankamız WEB sitesinde (www.kalkinma.com.tr) bilgilendirmektedir.

2. Müşterilerine sunduğu her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, hizmet ilişkisinin her aşamasında ve her konuda, mevzuatlarda belirtilen sınırlamalara uymak sureti ile doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı yapmaktadır.

3. Müşterilerinin verilen hizmetlerden kaynaklanan sorularına ilgili Birimlerin sayfaları altında cevap verilmektedir. İlgili bilgiler Bankamız WEB sitesinde (www.kalkinma.com.tr )bulunmaktadır.

4. Müşteri şikâyetlerinin nedenleri araştırılarak, haklı şikâyetlerin tekrarlanmaması için gereken önlemleri almaktadır.

5. Tüm bu bilgilendirme aşamasında; Bilgi ve belge istemeye kanunen açıkça yetkili kişi ve merciler dışında müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutulmakta ve özenle saklamaktadır

Banka yukarıdaki saydamlık ilkeleri doğrultusunda; bilgilendirme politikasını SPK ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yürütmektedir.

Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Bankamız tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir:

1. İMKB ve SPK’ya iletilen Özel Durum Açıklamaları,

2. Dönemsel olarak İMKB ve SPK’ya iletilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu ve beyanlar,

3. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları,

4. Gerekli durumlarda (sermaye artırımı, Genel Kurul toplantıları gibi), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular,

5. Bankamızın internet sitesi (www.kalkinma.com.tr ),

6. Yıl içinde yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,

7. Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,

Bankamız 4982 sayılı Bilgi Edinme kanunu hükümlerine uymakta, bu kanun gereğince yapılan başvuruları değerlendirmektedir. Bilgi edinme başvuru formuna bankamız internet sitesi www.kalkinma.com.tr adresinden ulaşılmaktadır.

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında ilgililerin dilekçelerine cevap verilmektedir.

BANKANIN ORTAKLARLA İLİŞKİLERİ

Pay Sahipleriyle ilişkiler “Kurumsal Bankacılık ve Yatırımlar Müdürlüğü” tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Bankacılık ve Yatırımlar Müdürlüğü, bilgilendirme politikası çerçevesinde Bankamızın diğer birimleri ile sürekli iletişim halindedir. Bankamız pay sahipleri taleplerini anılan birime;

1. Bilgi Edindirme Kanunu çerçevesinde internet yoluyla,

2. Doğrudan telefon veya yazılı olarak,

3. Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapmaktadır.

Talepler değerlendirilerek sonuç pay sahiplerine yazılı olarak kanuni süresi içerisinde bildirilmektedir

Kurumsal Bankacılık ve Yatırımlar Müdürlüğü İletişim Adresi:
İzmir Caddesi No:35 Kızılay 06100 ANKARA
Tel : 0-312-425 32 05 - 425 30 72
Fax : 0-312-418 32 05
e-posta: bankacilikyatirimlar@kalkinma.com.tr

DESTEK HİZMETLERİ

Banka tarafından İhale yoluyla ve doğrudan alınacak mal ve hizmetler Destek Hizmetleri ve Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Sözkonusu alım hizmetlerinde;

1. Doğrudan alımı yapılacak mal ve hizmetler WEB sitemizde ve / veya Gazete İlanı yoluyla duyurulur.
2. Alınan tekliflerin sonuçları hizmetin alınacağı kişi ve/veya kişilere telefon ve/veya yazılı olarak bildirilir
3. Teklif verenler gerekli bilgiyi sekretarya aracılığı ile takip edebilmektedirler.
4. İhalelerle alınacak hizmetlerde bankamız; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa  ( Başbakanlık Mevzuat. gov.tr) tabidir

Destek Hizmetleri ve Satın Alma Müdürlüğü İletişim Adresi:
Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar 06100 ANKARA
Tel: 0-312- 231 10 15 – 231 26 05
Fax: 0-312- 231 01 41
e-posta: destekvesatinalma@kalkinma.com.tr

PERSONEL ALIMI

1. Bankaya münferiden iş başvurusunda bulunanların başvuruları insan kaynakları Daire Başkanlığı’nca mevzuat ve ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendirilmekte,
2. İhtiyaç duyulan eleman alımlarının koşulları gerek basın, gerekse Bankamız web sayfası aracılığı ile kamuoyuna duyurulmaktadır.
3. İş başvuruları ve diğer verilen hizmet talepleri İnsan Kaynakları Başkanlığı sekretaryasından takip edilebilmektedir.


İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İletişim Adresi:
İzmir Caddesi No:35 Kızılay 06100 ANKARA
Tel: 0-312- 417 27 86 – 418 15 25
Fax: 0-312- 417 43 58
e-posta: insankaynaklari@kalkinma.com.tr
30610