Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Başvuru ve Ön Değerlendirme
 
Ana Sayfa \ Krediler \ Proje Finansmanı ve Kredilendirme \ Başvuru ve Ön Değerlendirme

Başvuru Ve Ön Değerlendirme


Kredi Tahsis Edilecek Yatırımlarda Aranan Koşullar:

Bankamızca herhangi bir yatırım projesine kredi verilebilmesi için öncelikle;

  • Yatırımcının Anonim Şirket olması,
  • Turizm Yatırımları için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Yatırım ve/veya İşletme Belgesi bulunması,
  • Belirli bir fondan kredi verilecekse fonun işleyişi ile ilgili kararname ve tebliğde belirtilen şartları taşıması,
  • Şirket hakkında yapılacak istihbarat sonuçları ve proje ile ilgili teknik, ekonomik ve mali değerlendirme sonuçlarının olumlu olması 

gerekmektedir.


Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi:


Kredi talepleri ile ilgili yapılacak değerlendirme sonuçlarının olumlu olması halinde şirkete Bankamızca kredi tahsis edilir ve kullandırılır. 

Bankamızca yapılacak işlemlerin takibinde ve yürütülmesinde asıl olan yatırımcının bizzat kendisinin (şirket Yönetim Kurulu üyelerinin) veya Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre Şirketi temsile yetkili kişilerin işi takip etmesi ve yürütmesidir. Yetkili kişilerin yetkilerini T.T.K.'nda öngörülen hukuki belgeler (Ticaret Sicili Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri) ile Bankaya ibrazı gereklidir. Bunun dışında kişilerin ve vekaletname ile görevlendirilenlerin Bankaya başvuruları ve iş takibi kabul edilmez.

Bankamızda finansman talepleri ön inceleme, istihbarat ve proje değerlendirme olarak üç aşamada değerlendirilmektedir. Kredi Pazarlama Daire Başkanlığınca ön değerlendirme yapılarak kredi talebinde bulunabileceği belirlenen şirketler, söz konusu birimden temin edecekleri "Genel Kredi Müracaat Formu" nu doldurarak bilgi ve belgelerle birlikte Bankamız Kredi Pazarlama Daire Başkanlığı’na müracaat ederler. Ön inceleme aşamasından sonra, İstihbarat ve Kredi Değerlendirme Birimlerine aktarılan taleplerin değerlendirme çalışmalarının sonuçlanmasından sonra kredi tahsisi yapılır
55818